Forankring er nøkkelen

Som trainee besitter du ny innsikt rett fra skolebenken på den nyeste forskningen i bærekraftsfeltet. Med et nytt perspektiv kan du bidra med å synliggjøre hvilke tiltak selskapet bør gjøre på bærekraft, sier Emilie Halland Braathen. 

For med fersk kunnskap fra Environmental Technology fra Imperial College London og bakgrunn fra Politics and International Relations ved University of York, har Emilie Halland Braathen nok innsikt om emnet til å lede selskaper i riktig retning. Spesifikt er det fem virksomheter innenfor avfallsbransjen som får benytte seg av denne kunnskapen i et samarbeid som Emilie er prosjektledertrainee for. 

INNSIKT er et strategisk samarbeid mellom selskapene GLØR IKS, Horisont Miljøpark IKS, HRA AS, Sirkula IKS og SØIR IKS. Sentralt i arbeidet står FNs bærekraftsmål 17 som omhandler samarbeid for å nå bærekraftsmålene. Og målene selskapene jobber spesifikt med er FNs mål 9, innovasjon og infrastruktur, FNs mål 11, bærekraftige byer og samfunn, samt FNs mål 12, som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon.  

— Selskapene så at de sammen kunne oppnå mer sammen, enn om de hadde jobbet med bærekraftig omstilling alene, sier Emilie. 

Samarbeid lønner seg 

— I INNSIKT blir vi større sammen. Vi har en stor fordel gjennom samarbeidet vårt ved at vi får fordelt kostnadene på bærekraftsarbeidet på alle selskapene. Det gjør investeringer i bærekraftsarbeidet billigere, forteller Emilie.  

Hun viser til at målsettingen med INNSIKT er å dele kunnskap, dra nytte av stordriftsfordeler og lage et kraftsenter i bransjen. 

— Vi ønsker å gå til innkjøp av felles avtaler som gir oss stordriftsfordeler der dette er hensiktsmessig. Grønne anskaffelser i kommunal sektor kan bidra til å sette fart på omstillingen vi trenger for å nå de nasjonale og internasjonale målene om bærekraft. I fremtidige kravspesifikasjoner har vi makt til å spesifisere miljøkrav i avtalene. Fordi vi vil dele kostnadene på fem selskap, vil vi både spare penger og miljøet. Dette kommer da også innbyggerne våre til gode, sier Emilie. 

Hun understreker at dette arbeidet fortsatt er på kartleggingsstadiet.  

— Fordi vi er flere selskaper tar det tid å bli enige om konkrete tiltak. Likevel har vi nasjonale og internasjonale mål om bærekraft og sirkulær økonomi vi skal nå innen 2035. For å nå disse ambisiøse målene må vi samarbeide. Da er forankring en nødvendighet for å drive arbeidet videre – noe som kan kreve litt tid i starten, sier Emilie.  

For å få bærekraftsstrategien forankret i alle selskapene har det derfor vært viktig for dem å involvere flere ansatte i arbeidet, samt å heve kompetansen om bærekraft i alle selskapene. 

Er flinke, men vil bli enda bedre 

— Jeg har åpnet øynene for selskapene på noen områder der vi kan samarbeide tettere. Det første steget for oss var blant annet å tilby et løft i bærekraftskompetansen for de ansatte. Derfor hadde vi nylig en bærekraftsworkshop for selskapene der vi kartla nå-situasjonen.  

Selskapene og Emilie tok også med seg en annen viktig lærdom fra workshopen. De bevisstgjorde enda mer det de allerede er gode på og knyttet dette enda tydeligere til arbeidet med bærekraft. 

— Sirkula IKS har for eksempel Norges første ombrukskjøpsenter, kretsløpsparken Resirkula. I tillegg kjører bilene våre på biogass som kommer fra innbyggerne i Innlandets matavfall. Og rest- og trevirkesamarbeidet vi har rundt Mjøsa er med på å redusere antallet tomme biler på veiene, forteller Emilie. 

I denne sammenhengen peker hun på viktigheten av å synliggjøre det man allerede er god på, slik at det kan være en driver for videre motivasjon for å lære enda mer og satse enda tydeligere på bærekraftig utvikling. 

 

INNSIKT-selskapene hadde nylig en mediauttalelse om avgiftsbelegging av restavfall som du kan lese mer om her.