TrendInns adventskalender – Luke 2: EUs Taksonomi og samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier

I videoen presenterer Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank1 Østlandet, EUs taksonomi. Vi blir også kjent med Gunnar Aakrann Eek, CFO i Glommen Mjøsen Skog SA og Rune Andersen, direktør for finans og bærekraft i Moelven Industrier ASA. Bedriftene samarbeider om hvordan de skal angripe EU Taksonomi hvor de får bistand fra sine traineer, Karoline Kjos-Nordli og Marianne Jevne Berge.  

Glommen Mjøsen Skog er et skogsandelslag på Østlandet med overkant av 7000 skogeiere på Østlandet som våre eiere. Hovedaktiviteten er kjøp og salg av tømmer, samt skogstjenester til andelseierne. Glommen Mjøsen står for 30 prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge. I tillegg er vi den største eier av Moelven-konsernet med en eierandel på 66,84%. Moelven-konsernet ble etablert med morselskapet Moelven Industrier i 1899 og har i over 120 år jobbet med treforedling. Det starter med tømmerstokker som blant annet kjøpes av Glommen Mjøsen Skog, som foredles til trelast, byggevarer, byggesystemer og limtre. Moelven er i dag et av Skandinavias ledende tremekaniske konsern og eksporterer til over 40 land verden over.  

Taksonomien og European Green Deal 

Taksonomien er et grunnleggende verktøy for EUs grønne vekststrategi. EUs grønne vekststrategi eller European Green Deal er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre Den Europeiske Union klimanøytralt innen 2050. EUs grønne vekststrategi handler om å flytte kapital fra ‘brunt’ til ‘grønt’ gjennom å omdirigere midler fra det offentlige budsjettet, flytte midler i alt som har med samarbeid mellom offentlig og privat finansiering og omdirigere finansieringen i det private kapitalmarkedet. Taksonomien bidrar til dette gjennom å beskrive hvilke økonomiske aktiviteter som kan bli betegnet som ‘grønne’ og ikke.  

Hva er formålet med et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier? 

EUs Taksonomi er et nytt og omfattende teknisk verktøy. Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier så derfor behovet for å samarbeide for å oppnå en total forståelse av hvordan EUs taksonomi vil påvirke skogbruket. Prosjektperioden er satt til et år, hvor ambisjonen er å ha et rapporteringssystem klart innen august 2022. Her beskrives hvordan selskapene tenker å gå frem.  

Første steg i samarbeidet var å identifisere selskapenes næringskoder, altså NACE koder, som blir brukt i taksonomien til å fange opp alle økonomiske aktiviteter. Når en oversikt er etablert, er neste steg å vurdere om hver enkelt aktivitet oppfyller screeningkriteriene for et betydelig bidrag til en av de seks miljømålene, samtidig som en ikke gjør betydelig skade på noen av de andre miljømålene. De tekniske screeningkriteriene er etablert av en teknisk ekspertgruppe (TEG) for bærekraftig finans.  

Neste steg er å se skogbruket og NACE kodene opp mot de enkelte screeningkriteriene til TEG. EU Taksonomien skal være dynamisk og fleksibel, og endringer forventes i tråd med teknologisk utvikling. I førsteomgang er følgende skogbruksaktiviteter inkludert i første sett med kriterier: planting av skog på nye arealer, restaurering av skog, eksisterende skogbruk og vern av skog. For å etablere en oversikt kan å sette emnene opp i en matrise være en løsning. For at en økonomisk aktivitet kan anses som «Taxonomy aligned» må kriteriene i figur 1 være overholdt, samt kriteriene i figur 2. Til slutt sees dette opp mot minimum kravene for de sosiale forholdene.  

Figur 1. NACE kode A2 satt opp mot «gi et vesentlig bidrag til et av seks miljømål». 
Figur 2. Klimatilpasning satt opp mot «ikke gjøre noen betydelig skade til de andre miljømålene». 

Taksonomien vil endre hvordan samfunnet definerer bærekraft og hvilke forventinger som stilles til selskaper om offentliggjøring av denne typen informasjon. Det er derfor viktig for oss å starte tidlig med hvordan vi kan dokumentere at våre økonomiske aktiviteter er bærekraftige.  

Les mer om Moelven og deres bærekraftsarbeid her https://www.moelven.com/no/miljo-og-barekraft/  

Les mer om Glommen Mjøsen og deres bærekraftsarbeid her https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/miljo2/